ΗΛ.ΕΦ.

Facebook Twitter Google+

Πιστοποίηση

ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της Επιχείρησης «ΗΛ.ΕΦ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με την πολιτική της για την ποιότητα δεσμεύεται να ικανοποιήσει τις εξής απαιτήσεις που αποτελούν και τους στόχους της:

 • Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία να πληρούν το επίπεδο ποιότητας, το οποίο καθορίζεται από τις απαιτήσεις-προδιαγραφές που τίθενται από τους πελάτες καθώς και από το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο
 • Να συμμορφώνεται με την τρέχουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν στη δραστηριότητα της
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει να είναι αξιόπιστα, ποιοτικά  και πρώτα απ’ όλα ασφαλή.
 • Να μεταφέρει την σύγχρονη τεχνογνωσία στην κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει
 • Να διεκπεραιώνει γρήγορα και χωρίς σφάλματα  τις παραγγελίες ή έργα
 • Να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την επιδράσεις που προκύπτουν από το αντικείμενο δραστηριοτήτων της σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές).
 • Να προσδιορίζει τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες της, να αναγνωρίζει και να ανασκοπεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους και να λαμβάνει μέτρα για την ανταπόκριση σε αυτές.

Οι στόχοι για την ποιότητα θα ικανοποιούνται εφόσον η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζουν και βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015

Οι κατασκευές ηλεκτρικών πινάκων και η εγκατάστασή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 61439-1 & ΕΝ 61439-2 που αφορά στον έλεγχο  κατασκευής Πινάκων Διανομής χαμηλής Τάσης .

Η εφαρμογή και ανάπτυξη της  Πολιτικής για την ποιότητα απαιτεί:

 1. Την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού για τους στόχους της επιχείρησης για την ενεργό συμμετοχή του  και την συνεχή επιμόρφωση του.
 2. Την συνεχή βελτίωση, των επιδόσεων για την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Διεργασιών
 3. Την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της εταιρείας, ( και των προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών), ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα
 4. Την δημιουργία ενός ανοικτού καναλιού με τους πελάτες ώστε να λαμβάνονται όλα τα μηνύματα θετικά ή αρνητικά για τα προϊόντα
 5. Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικών πόρων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
 6. Την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Η διοίκηση

ΚΩΔ. EΔΠ - 01

ΑΝ. 0

ΗΜ/ΝΙΑ: 26.08.2018